Ignacio Torres Masdeu


Carceris ruina, presagium libertatis

Carceris ruina, presagium libertatis

Carceris mansio ruit cur? Tota Cathalonia praesidis est

Dum renascatur libertas, universa Hispania quoque


La ruïna de la presó és presagi de llibertat

Per què cau la casa de la presó? Perquè Catalunya sencera és habitació de presidiaris

Quan reneixi la llibertat, renaixerà també Espanya sencera


La ruina de la prisión es presagio de libertad

¿Por qué cae la casa de la prisión? Porque Cataluña es habitación de presidiarios

Cuando renazca la libertad, renacerá también España entera